ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი არის გაკვეთილების ციკლი (140 თემა/გაკვეთილი), რომელიც საშუალებას აძლევს კომპიუტერის ნებისმიერ მომხმარებელს: ეტაპობრივად, საფუძვლიანად შეისწავლოს ქართული ენა (გრამატიკა, ლექსიკა, ფრაზეოლოგია) ევროპის საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ზოგადევროპული სტანდარტის A1, A2, B1 და B2 დონეებზე; გამართოს მეტყველება; განივითაროს წერის უნარი და დახვეწოს წერის კულტურა.

პროგრამის მეთაურ გვერდზე განთავსებულია კურსის მეგზური, რომელიც შეიცავს გაკვეთილების/თემების ჩამონათვალს.  კურსის მეგზური იყოფა შემდეგ ბლოკებად:

მოსმენა / ლაპარაკი

კითხვა / წერა

გრამატიკა

ლექსიკა

ლექსიკონი

მოსმენა/ლაპარაკის ბლოკი აუდიო- ან ვიდეოფაილებისა და მათზე დაფუძნებული სხვადასხვა ტიპის დავალებისაგან შედგება. მოსასმენი ტექსტი, როგორც წესი, კომუნიკაციურია (მეტწილად - დიალოგები). აუდიო- ან ვიდეოტექსტის მოსმენის შემდეგ ენის შემსწავლელი ასრულებს მოცემულ დავალებებს (როგორც ინტერაქტიულს, ისე ინდივიდუალურს), რომლებიც მოსმენისა და ლაპარაკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზეა ორიენტირებული.

კითხვა/წერის ბლოკი მოიცავს საკითხავ ტექსტებს და მათზე დაფუძნებულ სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოს; ეს სავარჯიშოები კითხვისა და წერის უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. საწყის ეტაპზე (პირველი 6 გაკვეთილი) განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული მოტორული უნარ-ჩვევების გამომუშავება-განვითარებაზე (ქართული ასოების მოხაზულობა, მათზე ინტენსიური ვარჯიში, სპეციფიკური ასო-ბგერები და ბგერათკომპლექსები ქართულში...).

გრამატიკის ბლოკი პრაქტიკული გრამატიკის საკითხებს მოიცავს და ენის შემსწავლელს საშუალებას აძლევს, გაეცნოს ამა თუ იმ გრამატიკული ცნებისა თუ კატეგორიის განმარტებას; სასწავლო კურსის ეს ნაწილი არასავალდებულო ხასიათისაა და მხოლოდ ისეთი მომხმარებლისთვისაა განკუთვნილი, რომელიც ენის სისტემურ შესწავლაზეა ორიენტირებული. თეორიულ მასალას მოსდევს პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც კურსის ავტორთა მიერ შექმნილ მასალაზეა დაფუძნებული და წარმოდგენილი ელექტრონულ კურსში.

ლექსიკის ბლოკი ორიენტირებულია პროგრამის მომხმარებლის მიერ სიტყვათა მარაგის შესწავლის გაიოლებაზე. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სპეციალურად ენის შემსწავლელთათვის შექმნილი კროსვორდები. ელექტრონული კურსი მოიცავს სხვა ტიპის მრავალფეროვან დავალებებსაც.

 

ყოველ გაკვეთილს ახლავს კონკრეტულად ამ გაკვეთილში გამოყენებული ახალი სიტყვებისა და ფრაზების ლექსიკონი. საერთო ჯამში სულ ხუთი თარგმნითი ლექსიკონი დაერთვის პროექტს.

 

ელექტრონულ კურსში დავალებათა 3 ტიპი გამოიყოფა:

 

  1. ინტერაქტიული დავალებები, რომლებსაც მომხმარებელი პროგრამის დახმარებით ასრულებს (კითხვებისა და პასუხების ერთმანეთთან შეერთება, გამოტოვებული სიტყვებისა თუ ფრაზების ჩასმა, ცხრილებისა და კროსვორდების შევსება და სხვა);

 

  1. წერითი (ამოსაბეჭდი) დავალებები, რომელთა შესრულებაც შემსწავლელს დამოუკიდებლად მოუწევს;

 

  1. კითხვები, რომელთა მიზანიცაა ტექსტის გაგების შემოწმება; შემსწავლელი ამ ტიპის დავალებების შესრულებისას ასევე მაქსიმალურად დამოუკიდებელია.

 

კურსის პირველ ეტაპზე (A1 დონე) ყველა ინსტრუქცია, აგრეთვე გრამატიკის საკითხები - წარმოდგენილია როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. A1 დონის წარმატებით დაძლევის შემდეგ იგულისხმება, რომ შემსწავლელს აქვს საბაზისო ცოდნა იმისათვის, რომ გაიგოს A2, B1 და B2 დონის შესაბამისი ტექსტების შინაარსი და შეასრულოს დავალებები ლექსიკონის გმოყენებით.

 

ენის სწავლების ოთხივე დონეს ახლავს შესაბამისი ტესტი, რომლის საშუალებითაც ენის შემსწავლელი ავტომატურად ამოწმებს მიღებული ცოდნის დონეს.

 

ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსიგანთავსდება ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: www.ice.ge/elearning_geo და უფასოდ ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისათვის.

 

პროექტი დაფინანსდა 2011 წლის 06 აგვისტოს საერთაშორისო ფონდისღია საზოგადოება - საქართველოსმიერ (პროექტის კოდი: GS/32/11-17759) და მისი განხორციელების ვადა განისაზღვრა 12 თვით. პირველ ეტაპზე შეიქმნა A1, A2, B1 დონეების შესაბამისი ქართული ენის ელექტრონული კურსი, ხოლო მომდევნო ეტაპზე, 2013 წლის ნოემბერში, ფონდღია საზოგადოება - საქართველოსმიერ გაგრძელდა პროექტის დაფინანსება (პროექტის კოდი CS/21/13 - 19286) და კურსს დაემატა B2 დონის შესაბამისი 40 თემა/გაკვეთილი;  პროექტი ასევე ითვალისწინებდა  რეგიონებში ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა ტრენინგებს, რათა მიღებული ელექტრონული რესურსით სარგებლობის წესები გაეგოთ ადგილობრივ პედაგოგებს და, როგორც მულტიპლიკატორებს, დაენერგათ ახალი ტიპის სწავლება და გაევრცელებინათ თანამედროვე მეთოდებით ენის სწავლების რესურსის შესახებ ინფორმაცია.

ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსის შექმნაზე მუშაობდნენ:

მარიამ მანჯგალაძე - პროექტის დირექტორი

კახა გაბუნია - კონსულტანტი

ლია ბაკურაძე - ქართული ენის ექსპერტი

ქეთევან გოჩიტაშვილი - ქართული ენის ექსპერტი

ჭაბუკი ქირია -  ქართული ენის ექსპერტი

თეიმურაზ ხუნდაძე - პროგრამისტი, ვებდიზაინის სპეციალისტი

ილია ჭრელაშვილი - მხატვარი-ილუსტრატორი

გიზხანუმ ახმედოვა - აზერბაიჯანული ენის ექსპეტი

ელვირა თანგივერდიევა -- აზერბაიჯანული ენის ექსპეტი

ზოია მხითარიანი - სომხური ენის ექსპერტი

მალხაზ შურღულაია - მეთოდისტი

ეკატერინე ნავროზაშვილი - მეთოდისტი

დიანა კაკაშვილი - ასისტენტი

 

პროექტის ავტორები: მარიამ მანჯგალაძე და ქეთევან გოჩიტაშვილი

 

განსაკუთრებულ მადლობას მოვახსენებთ ფონდ ღია საზოგადოება - საქართველოს პროექტის მხარდაჭერისათვის!

 

მზად ვართ ნებისმიერი საქმიანი შენიშვნა მადლიერებით მივიღოთ და შემდგომი მუშაობისას გავითვალისწინოთ: elearning_geo@ice.ge